Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
Standaard model van Orde van organisatiekundigen en -adviseurs

 1. Definities
  In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen;
  bureau: het organisatieadvies bureau Pisotive;
  opdrachtgever: de partij die met het bureau contracteert c.q. beoogt te
  contracteren;
  opdracht: iedere overeenkomst tussen het bureau en opdrachtgever tot het
  leveren van producten en diensten aan opdrachtgever;
  offerte: elk mondeling of schriftelijk aanbod van het bureau om een
  opdracht met haar aan te gaan;
  materialen: alle door het bureau in het kader van de opdracht ontwikkelde
  rapporten, adviezen, resultaten, tekeningen, software, databanken,
  concepten, presentaties, en andere stoffelijke objecten.
 2. Toepasselijkheid Algemene voorwaarden
  1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten,
   werkzaamheden, overeenkomsten en rechtshandelingen waarbij het bureau goederen en/of
   diensten van welke aard dan ook aan opdrachtgever levert.
  2. De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  3. Wijzigingen van de opdracht of de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voorzover
   deze schriftelijk door bevoegde vertegenwoordigers van beide partijen overeengekomen zijn.
 3. Totstandkoming Opdracht
  1. Een offerte van het bureau is steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
  2. Offertes zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever tot de offertedatum aan het
   bureau is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in dat alle voor de opzet en uitvoering van de
   opdracht essentiële informatie aan het bureau is verstrekt. Het bureau is niet verantwoordelijk of
   aansprakelijk voor de juistheid en de volledigheid van de door Opdrachtgever verstrekte informatie en het gebruik daarvan.
  3. De opdracht komt volgens het overeengekomen tarief tot stand na schriftelijke aanvaarding door
   opdrachtgever van de door het bureau uitgebrachte offerte. Indien de offerte niet op enigerlei wijze door opdrachtgever wordt bevestigd en het bureau toch tot uitvoering van de opdracht overgaat met instemming van opdrachtgever, dan zal de inhoud van de offerte als tussen partijen
   overeengekomen gelden.
  4. Het bureau heeft het recht om derden in te schakelen bij de uitvoering van de opdracht.
 4. Rechten en verplichtingen van het Bureau
  1. Het bureau zal zich inspannen om de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, in
   overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap en de gedragsregels van de Orde van
   organisatiekundigen en -adviseurs. Het bureau kan echter niet garanderen dat het door
   opdrachtgever met de opdracht nagestreefde doel of beoogde resultaat wordt bereikt.
  2. Het bureau en opdrachtgever zullen gedurende de uitvoering van de opdracht regelmatig overleg
   voeren over de stand van zaken en de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.
  3. Indien bij de aanvaarding en de uitvoering van de opdracht zich feiten of omstandigheden
   voordoen die de voortgang van de opdracht of het resultaat daarvan negatief (kunnen)
   beïnvloeden, zullen het bureau en opdrachtgever elkaar hiervan zo spoedig mogelijk in kennis
   stellen.
  4. Indien de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke informatie afkomstig van
   opdrachtgever, niet tijdig of niet in overeenstemming met de afspraken ter beschikking van het
   bureau staat of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan haar verplichtingen voldoet, heeft
   het bureau het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en om de daardoor ontstane
   kosten volgens haar gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.
  5. Het bureau heeft het recht om de door haar ingezette adviseur(s) of medewerker(s) te vervangen.
   Het bureau zal zich inspannen om (een) vervanger(s) in te zetten van hetzelfde niveau om de
   continuïteit en kwaliteit van de opdracht zoveel mogelijk te waarborgen.
 5. Rechten en verplichtingen opdrachtgever
  1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat:
   a) het bureau tijdig bezit krijgt van alle nuttige en noodzakelijke informatie, documenten en
   gegevens die het bureau voor het uitvoeren van de opdracht nodig heeft;
   b) alle voor de opdracht relevante en noodzakelijke feiten en omstandigheden, onder meer
   ontstaan door wijzigingen in het beleid en/of de organisatie van opdrachtgever en wijzigingen
   in haar directe (markt)omgeving, zo spoedig mogelijk aan het bureau worden gemeld, zodat
   het bureau daar in de uitvoering van de opdracht op behoorlijke wijze rekening mee kan
   houden;
   c) de bij uitvoering van de opdracht betrokken medewerkers van opdrachtgever in voldoende
   mate beschikbaar en inzetbaar zijn;
   d) de adviseur(s) of medewerker(s) van het bureau, tenzij expliciet anders is overeengekomen,
   op eerste verzoek kosteloos een eigen werkplek bij opdrachtgever krijgen, voorzien van
   goedwerkende telecommunicatievoorzieningen (zoals telefoon-, fax- en Internetaansluiting).
  2. Opdrachtgever zal het bureau vrijwaren voor aanspraken van derden (adviseurs en medewerkers
   van het bureau daaronder begrepen) die in verband met de uitvoering van de opdracht schade
   lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van opdrachtgever of van onveilige
   situaties in diens bedrijf of organisatie.
  3. Opdrachtgever zal het bureau en de door haar ingeschakelde adviseurs en medewerkers vrijwaren van en schadeloos stellen voor alle mogelijke vorderingen, hoe ook genaamd en op welk standpunt ook gebaseerd, van de Belastingdienst en/of het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) tot inhouding en/of afdracht van belastingen en/of sociale premies, inclusief de daarop vallende rente en eventuele administratieve boetes, in verband met de door het bureau en de door haar ingeschakelde adviseurs en medewerkers verrichte werkzaamheden.
 6. Aanpassing van de (inhoud van de) opdracht
  1. Indien zich in het kader van de opdracht omstandigheden voordoen die bij de start van de opdracht niet waren voorzien, dan zal in onderling overleg en in goede harmonie naar een oplossing worden gezocht, waaronder bijvoorbeeld aanpassing van de (inhoud van de) initiële opdracht.
  2. Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat aanpassingen van (de inhoud van) de opdracht (bijvoorbeeld wijziging in omvang, werkwijze of aanpak) de afgesproken planning kan beïnvloeden. Indien aanpassing van (de inhoud van) de opdracht het gevolg is van verzoeken of handelingen van opdrachtgever of andere omstandigheden die aan opdrachtgever zijn toe te rekenen, dan zal het bureau het eventueel hieruit ontstane meerwerk op basis van haar gebruikelijke tarieven als aanvullende of separate opdracht in rekening mogen brengen.
 7. Vertrouwelijkheid
  1. Beide partijen zorgen ervoor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet
   of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht
   openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal
   deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval
   als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid.
   Opdrachtgever zal, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bureau aan derden
   geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze en materialen van het bureau.
 8. Duur en beëindiging van de opdracht
  1. De opdracht wordt aangegaan voor de duur daarvan en zal daarom van rechtswege eindigen
   wanneer de opdracht is afgerond.
  2. Opdrachtgever erkent dat de duur en de planning van de opdracht kunnen worden beïnvloed door
   allerlei onvoorziene factoren, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de kwaliteit van de door
   opdrachtgever in het kader van de opdracht verstrekte informatie en de (mate van) beschikbaarheid en inzet van de bij de opdracht betrokken medewerkers van opdrachtgever.
  3. Het bureau zal zich inspannen om de opdracht binnen de afgesproken planning uit te voeren. Deze planning en de daarin opgenomen (deel-)termijnen kunnen echter nooit als fatale termijnen worden aangemerkt. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van het bureau, geeft overschrijding van de planning en de daarin opgenomen (deel-)termijnen aan opdrachtgever niet het recht om tot gehele of gedeeltelijke ontbinding of opzegging van de opdracht over te gaan, noch het recht op vergoeding van enige door opdrachtgever dientengevolge geleden schade.
  4. Partijen hebben beide het recht de opdracht tussentijds schriftelijk op te zeggen, met een
   opzegtermijn van één (1) kalendermaand, indien en voorzover één van hen daarbij aantoont dat de uitvoering van de oorspronkelijk overeengekomen opdracht en eventuele aanvullende opdrachten wegens gewichtige redenen aanzienlijk bemoeilijkt of onmogelijk wordt en voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet gevergd kan worden.
  5. Opdrachtgever zal in geval van beëindiging van de opdracht om welke reden dan ook, alle tot dan
   toe in het kader van de opdracht verrichte werkzaamheden door het bureau tijdig en volledig
   vergoeden. Alle reeds aan opdrachtgever verstuurde facturen, blijven onverminderd verschuldigd
   en worden op het moment van de beëindiging direct opeisbaar.
  6. Iedere partij is gerechtigd de opdracht, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke
   tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien ten aanzien van de andere partij (a) een
   verzoek tot faillissement is ingediend, (b) surséance van betaling is aangevraagd, (c) liquidatie of
   staking van de onderneming plaats heeft of (d) op een omvangrijk deel van het vermogen van de
   andere partij beslag wordt gelegd. Het bureau is in geval van ontbinding tegenover opdrachtgever
   nimmer tot enige restitutie van al ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden.
 9. Tarieven en kosten
  1. De uitgevoerde werkzaamheden en diensten van het bureau worden, tenzij anders schriftelijk
   overeengekomen, op basis van bestede tijd en gemaakte kosten aan opdrachtgever in rekening
   gebracht. Tenzij een andersluidende schriftelijke regeling is overeengekomen, zendt het bureau
   eenmaal per maand een (voorschot-)factuur. In geval van levering van producten wordt bij of na
   levering daarvan een factuur verzonden.
  2. In de tarieven van het bureau en de daarop gebaseerde kostenramingen zijn alle kosten begrepen
   zoals normale bureaukosten en reis- en verblijfkosten. De kosten van eventuele buitenlandse
   reizen en grote oplagen van materialen (meer dan tussen partijen overeengekomen) worden
   afzonderlijk aan opdrachtgever in rekening gebracht. Voor producten zijn de geldende prijslijsten
   c.q. geoffreerde prijzen van toepassing. De kosten van derden die het bureau ten behoeve van de
   opdracht moet maken, worden aan opdrachtgever doorberekend tegen overlegging van nota’s.
  3. Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van
   overheidswege worden opgelegd. Tussentijdse veranderingen die het bureau noodzaken tot
   tariefs- of prijsaanpassing, worden maximaal eens per half jaar doorberekend aan opdrachtgever.
 10. Betaling
  1. Opdrachtgever dient alle facturen afkomstig van het bureau steeds uiterlijk binnen 30 dagen na
   factuurdatum te voldoen op het door het bureau aangegeven rekeningnummer.
  2. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet tijdig of niet volledig betaalt, is
   opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, in verzuim en over het
   openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien opdrachtgever ook na
   aanmaning nalatig blijft de vordering te voldoen, kan het bureau de vordering uit handen geven, in welk geval opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot
   vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door
   externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten.
  3. Het bureau heeft het recht alvorens verplichtingen van zijn kant na te komen, volledige betaling
   en/of afdoende zekerheid voor de nakoming door de opdrachtgever te verlangen wanneer naar het oordeel van het bureau aannemelijk is dat opdrachtgever haar verplichtingen niet tijdig of niet volledig zal (kunnen) nakomen.
 11. Aansprakelijkheid
  1. Het bureau en de door haar ingeschakelde adviseurs en medewerkers zijn uitsluitend aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtgever die het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de opdracht.
   De hiervoor bedoelde contractuele aansprakelijkheid van het bureau en de aansprakelijkheid uit
   ander hoofde, is in alle gevallen beperkt tot de hoogte van het bedrag dat het bureau voor haar
   werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen van opdrachtgever. Indien de
   opdracht langer dan een halfjaar doorloopt, wordt de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan het totaalbedrag dat het bureau in het kader van de opdracht in de laatste zes maanden vóór het ontstaan van de schade van opdrachtgever heeft ontvangen.
  2. Het bureau en de door haar ingeschakelde adviseurs en medewerkers zijn niet aansprakelijk voor
   schade die opdrachtgever of enige derde lijdt ten gevolge van de toepassing of het gebruik van de
   materialen en/of de resultaten van de werkzaamheden. Opdrachtgever vrijwaart het bureau en de
   door het bureau in het kader van de opdracht ingeschakelde adviseurs, medewerkers en derden
   voor alle in dit artikellid bedoelde schade.
  3. De aansprakelijkheid van het bureau wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een
   overeenkomst, ontstaat slechts indien opdrachtgever het bureau onverwijld en deugdelijk
   schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en het bureau ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten die het bureau in staat stelt adequaat te reageren.
  4. Het bureau is niet aansprakelijk voor gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade van de
   opdrachtgever, die het gevolg is van het niet, of niet tijdig presteren, of niet deugdelijk presteren
   door het bureau.
  5. De in dit artikel 11 opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien
   en voorzover sprake is van opzet en/of grove schuld van het bureau of haar leidinggevend
   management.
  6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij het bureau meldt. Iedere
   vordering tot schadevergoeding tegen het bureau vervalt door het enkele verloop van zes (6)
   kalendermaanden na het ontstaan van de vordering.
 12. Intellectuele Eigendomsrechten
  1. Tenzij het bureau en opdrachtgever schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, is en blijft het bureau volledig en exclusief rechthebbende ten aanzien van de (intellectuele) eigendomsrechten (waaronder begrepen maar niet beperkt tot: auteursrechten, persoonlijkheidsrechten, modelrechten en databankrechten) die rusten op de materialen.
  2. Het bureau verleent aan opdrachtgever het recht om de materialen uitsluitend binnen en ten
   behoeve van haar eigen organisatie te gebruiken, doch slechts nadat opdrachtgever aan al haar
   (betalings-)verplichtingen uit hoofde van de opdracht heeft voldaan.
  3. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bureau is het opdrachtgever niet
   toegestaan: a) de materialen ter inzage te geven, openbaar te maken of te verveelvoudigen op
   welke wijze dan ook buiten de kring van personen die, binnen het kader van de opdracht, behoren
   tot rechtstreeks bij de opdracht betrokken medewerkers; of b) de materialen (geheel of gedeeltelijk) te (doen) gebruiken voor het instellen van juridische claims, het voeren van gerechtelijke procedures, of voor reclame- of wervingsdoeleinden aan te wenden.
 13. Gedragsregels Orde van organisatiekundigen en -adviseurs
  1. De door het bureau ingezette organisatiekundige of -adviseur houdt zich bij het uitvoeren van de
   opdracht aan de professionele gedragsregels opgenomen in de Gedragscode van de Orde van
   organisatiekundigen en -adviseurs. Deze Gedragscode wordt door het bureau op verzoek van
   opdrachtgever kosteloos toegezonden en is tevens toegankelijk via de website http://www.ooa.nl. Indien
   opdrachtgever van mening is dat de door het bureau ingezette organisatieskundige of -adviseur
   deze gedragscode niet naleeft, dan heeft opdrachtgever de mogelijkheid haar klacht voor te leggen aan de Commissie van Toezicht.
 14. Slotbepalingen
  1. Partijen zullen gedurende een periode van één jaar na voltooiing van de opdracht door
   opdrachtgever, elkaars medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van de opdracht, niet in
   dienst nemen zonder schriftelijke toestemming van de andere partij.
  2. Indien één van de partijen wordt getroffen door een situatie van overmacht in de zin van artikel
   6:74 van het Burgerlijk Wetboek, dan zal deze partij daarvan onmiddellijk mededeling doen aan de andere partij. Partijen zullen vervolgens in overleg tot een redelijke oplossing trachten te komen. Indien de overmachtsituatie langer dan drie (3) maanden voortduurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst middels schriftelijke kennisgeving te beëindigen. Wat al als gevolg van de opdracht gepresteerd is, wordt in geval van overmacht naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.
 15. Toepasselijk recht en geschillenregeling
  1. Nederlands recht is van toepassing op alle geschillen samenhangende met en/of voortvloeiende uit de algemene voorwaarden en/of opdrachten of overeenkomsten waarop deze algemene
   voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
  2. In geval van geschillen tussen opdrachtgever en het bureau, zullen partijen eerst trachten het
   geschil in der minne te schikken. Alle geschillen die niet op minnelijke wijze kunnen worden
   opgelost, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

   Gedeponeerd onder nummer DS 40532081 op 16 maart 2006 bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. Ref.: 007-060227rf 5/5