Algemene voorwaarden Pisotive

Artikel 1 Definities
In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen, maar ook het Privacy beleid en elke andere instructie die je ontvangt of ontvangen hebt van Pisotive;
  • Pisotive: de handelsnaam waaronder het organisatieadvies bureau Rippen Consulting, ingeschreven bij de KvK onder 60281944 handelt en naar buiten treedt;
  • opdrachtgever: de partij die met Pisotive contracteert dan wel beoogt te contracteren;
  • partijen: opdrachtgever en Pisotive gezamenlijk;
  • opdracht: iedere overeenkomst tussen Pisotive en opdrachtgever tot het leveren van producten en/of diensten door Pisotive aan opdrachtgever;
  • offerte: elk mondeling of schriftelijk aanbod van Pisotive aan een opdrachtgever, om een opdracht met Pisotive aan te gaan;
  • materialen: alle door Pisotive in het kader van de opdracht ontwikkelde rapporten, adviezen, resultaten, tekeningen, software, databanken, concepten, presentaties, en andere stoffelijke objecten.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden, overeenkomsten en rechtshandelingen waarbij Pisotive goederen en/of diensten van welke aard dan ook aan opdrachtgever levert. Lees de algemene voorwaarden zorgvuldig voordat je een overeenkomst aangaat met Pisotive. Door een overeenkomst aan te gaan met Pisotive, verklaar je deze algemene voorwaarden te hebben gezien, te aanvaarden en te beschouwen als bindend van toepassing op jou en de overeenkomst met Pisotive.

2.2. Als één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven deze algemene voorwaarden voor het overigens daarin bepaalde volledig van toepassing. Partijen zullen indien dit aan de orde is in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

2.3. De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4. Wijzigingen van de opdracht of de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze schriftelijk door bevoegde vertegenwoordigers van beide partijen overeengekomen zijn.

2.5. Pisotive kan deze algemene voorwaarden wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op alle toekomstige overeenkomsten.

2.6. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Pisotive. Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst met of de opdracht aan Pisotive.

2.7. Pisotive sluit de werking uit van artikel 404 (dat houdt in dat Pisotive werkzaamheden door een ander kan laten verrichten zonder dat de opdrachtgever daar bezwaar tegen kan maken), 407 lid 2 (dat houdt in dat Pisotive alleen aansprakelijk is voor wat zij zelf doet en niet voor dat wat een ander doet) en artikel 409 (bij overlijden van degene achter Pisotive, zijn de erfgenamen niet verantwoordelijk voor afronden van de opdracht) van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

2.8. Voor zover niet blijkend uit de overeenkomsten die Pisotive met een opdrachtgever, dan wel met een zelfstandige derde aangaat, contracteert Pisotive alleen op basis van een overeenkomst van opdracht, betrekking hebbend op Pisotive, dan wel op een derde, in de zin van artikel 7:400 BW. Pisotive zal nooit in dit verband een overeenkomst aangaan die oplevert dat er sprake is van, dan wel de intentie hebben om, een arbeidsovereenkomst in de zin van artikel 7:610 BW e.v. aan te gaan, voor zichzelf dan wel een door Pisotive ingeschakelde derde, tenzij uitdrukkelijk in de overeenkomst neergelegd.

Artikel 3 Totstandkoming van de opdracht

3.1. Een offerte van Pisotive is steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.2. Offertes zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever tot de offertedatum aan Pisotive is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in dat alle voor de opzet en uitvoering van de opdracht essentiële informatie aan Pisotive is verstrekt. Pisotive is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de juistheid en de volledigheid van de door opdrachtgever verstrekte informatie en het gebruik daarvan.

3.3. De opdracht komt volgens het overeengekomen tarief tot stand na schriftelijke aanvaarding door opdrachtgever van de door Pisotive uitgebrachte offerte en de (schriftelijke) bevestiging daarvan door Pisotive. Indien de offerte niet op enigerlei wijze door opdrachtgever wordt bevestigd en Pisotive toch tot uitvoering van de opdracht overgaat met instemming van opdrachtgever, dan zal de inhoud van de offerte als tussen partijen overeengekomen gelden.

Artikel 4. Rechten en verplichtingen van Pisotive

4.1. Pisotive zal zich inspannen om de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap. Pisotive kan echter niet garanderen dat het door opdrachtgever met de opdracht nagestreefde doel of beoogde resultaat wordt bereikt

4.2. Pisotive en opdrachtgever zullen gedurende de uitvoering van de opdracht regelmatig overleg voeren over de stand van zaken en de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.

4.3. Indien bij de aanvaarding en de uitvoering van de opdracht zich feiten of omstandigheden voordoen die de voortgang van de opdracht of het resultaat daarvan negatief (kunnen) beïnvloeden, zullen Pisotive en opdrachtgever elkaar hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

4.4. Indien de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke informatie afkomstig van opdrachtgever, niet tijdig of niet in overeenstemming met de afspraken ter beschikking van Pisotive staat, of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan haar verplichtingen voldoet, heeft Pisotive het recht de uitvoering van deopdracht op te schorten en om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.

4.5. Pisotive heeft het recht om de door haar ingezette adviseur(s) of medewerker(s) te vervangen. Pisotive zal zich inspannen om (een) vervanger(s) in te zetten van hetzelfde niveau om de continuïteit en kwaliteit van de opdracht zoveel mogelijk te waarborgen.

5. Verplichtingen opdrachtgever

5.1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat:
a) Pisotive tijdig bezit krijgt van alle nuttige en noodzakelijke informatie, documenten en gegevens die Pisotive voor het uitvoeren van de opdracht nodig heeft;
b) alle voor de opdracht relevante en noodzakelijke feiten en omstandigheden, onder meer ontstaan door wijzigingen in het beleid en/of de organisatie van opdrachtgever en wijzigingen in haar directe (markt)omgeving, zo spoedig mogelijk aan Pisotive worden gemeld, zodat Pisotive daar in de uitvoering van de opdracht op behoorlijke wijze rekening mee kan houden;
c) de bij uitvoering van de opdracht betrokken medewerkers van opdrachtgever in voldoende mate beschikbaar en inzetbaar zijn;
d) de adviseur(s) of medewerker(s) van Pisotive, tenzij expliciet anders is overeengekomen, op eerste verzoek kosteloos een eigen werkplek bij opdrachtgever krijgen, voorzien van goed werkende telecommunicatievoorzieningen (zoals telefoon-, fax- en Internetaansluiting).

5.2. Opdrachtgever zal Pisotive vrijwaren voor aanspraken van derden (adviseurs en medewerkers van Pisotive daaronder begrepen) die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie.

5.3. Opdrachtgever zal Pisotive en de door haar ingeschakelde adviseurs en medewerkers, voor zo ver aan de orde, vrijwaren van en schadeloos stellen voor alle mogelijke vorderingen, hoe ook genaamd en op welk standpunt ook gebaseerd, van de Belastingdienst en/of het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) tot inhouding en/of afdracht van belastingen en/of sociale premies, inclusief de daarop vallende rente en eventuele administratieve boetes, in verband met de door Pisotive en de door haar ingeschakelde adviseurs en medewerkers verrichte werkzaamheden.

Artikel 6 Aanpassing van de (inhoud van de) opdracht

6.1. Indien zich in het kader van de opdracht omstandigheden voordoen die bij de start van de opdracht niet waren voorzien, dan zal in onderling overleg en in goede harmonie naar een oplossing worden gezocht, waaronder bijvoorbeeld aanpassing van de (inhoud van de) initiële opdracht.

6.2. Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat aanpassingen van (de inhoud van) de opdracht (bijvoorbeeld wijziging in omvang, werkwijze of aanpak) de afgesproken planning kan beïnvloeden. Indien aanpassing van (de inhoud van) de opdracht het gevolg is van verzoeken of handelingen van opdrachtgever of andere omstandigheden die aan opdrachtgever zijn toe te rekenen, dan zal Pisotive het eventueel hieruit ontstane meerwerk op basis van haar gebruikelijke tarieven als aanvullende of separate opdracht in rekening mogen brengen.

Artikel 7 Vertrouwelijkheid en privacyreglement

7.1. Beide partijen zorgen ervoor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Opdrachtgever zal, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pisotive aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze en materialen van Pisotive.

7.2. Pisotive verwerkt persoonsgegevens voor, bij en na het sluiten van een overeenkomst dan wel het aangaan van een zakelijke relatie op een zo zorgvuldig mogelijke wijze. In het privacy beleid van Pisotive staat hoe met persoonsgegevens wordt omgaan door Pisotive. Het privacy beleid van Pisotive maakt onlosmakelijk onderdeel uit van deze algemene voorwaarden. Het privacy beleid kan los van deze algemene voorwaarden worden gewijzigd.

Artikel 8 Duur en beëindiging van de opdracht

8.1. De opdracht wordt aangegaan voor de duur daarvan en zal daarom van rechtswege eindigen wanneer de opdracht is afgerond.

8.2. Opdrachtgever erkent dat de duur en de planning van de opdracht kunnen worden beïnvloed door allerlei onvoorziene factoren, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de kwaliteit van de door opdrachtgever in het kader van de opdracht verstrekte informatie en de (mate van) beschikbaarheid en inzet van de bij de opdracht betrokken medewerkers van opdrachtgever.

8.3. Pisotive zal zich inspannen om de opdracht binnen de afgesproken planning uit te voeren. Deze planning en de daarin opgenomen (deel-)termijnen kunnen echter nooit als fatale termijnen worden aangemerkt. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Pisotive, geeft overschrijding van de planning en de daarin opgenomen (deel-)termijnen aan opdrachtgever niet het recht om tot gehele of gedeeltelijke ontbinding of opzegging van de opdracht over te gaan, noch het recht op vergoeding van enige door opdrachtgever dientengevolge geleden schade.

8.4. Partijen hebben beide het recht de opdracht tussentijds schriftelijk op te zeggen, met een opzegtermijn van één (1) kalendermaand, indien en voor zover één van hen daarbij aantoont dat de uitvoering van de oorspronkelijk overeengekomen opdracht en eventuele aanvullende opdrachten wegens gewichtige redenen aanzienlijk bemoeilijkt of onmogelijk wordt en voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet gevergd kan worden.

8.5. Opdrachtgever zal in geval van beëindiging van de opdracht om welke reden dan ook, alle tot dan toe in het kader van de opdracht verrichte werkzaamheden door Pisotive tijdig en volledig vergoeden. Alle reeds aan opdrachtgever verstuurde facturen, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de beëindiging direct opeisbaar.

8.6. Iedere partij is gerechtigd de opdracht, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien ten aanzien van de andere partij:
(a) een verzoek tot faillissement is ingediend;
(b) surséance van betaling is aangevraagd;
(c) liquidatie of staking van de onderneming plaats heeft; of
(d) op een omvangrijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd.

Pisotive is in geval van ontbinding tegenover opdrachtgever nimmer tot enige restitutie van al ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden.

Artikel 9 Tarieven en kosten

9.1. De uitgevoerde werkzaamheden en diensten van Pisotive worden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, op basis van bestede tijd en gemaakte kosten aan opdrachtgever in rekening gebracht. Tenzij een andersluidende schriftelijke regeling is overeengekomen, zendt Pisotive eenmaal per maand een (voorschot-)factuur. In geval van levering van producten wordt bij of na levering daarvan een factuur verzonden.

9.2. In de tarieven van Pisotive en de daarop gebaseerde kostenramingen zijn alle kosten begrepen zoals normale bureaukosten en reis- en verblijfkosten. De kosten van eventuele buitenlandse reizen en grote oplagen van materialen (meer dan tussen partijen overeengekomen) worden afzonderlijk aan opdrachtgever in rekening gebracht. Voor producten zijn de geldende prijslijsten c.q. geoffreerde prijzen van toepassing. De kosten van derden die Pisotive ten behoeve van de opdracht moet maken, worden aan opdrachtgever doorberekend tegen overlegging van nota’s.

9.3. Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Tussentijdse veranderingen die Pisotive noodzaken tot tariefs- of prijsaanpassing, worden maximaal eens per half jaar doorberekend aan opdrachtgever.

Artikel 10 Betaling

10.1. Opdrachtgever dient alle facturen afkomstig van Pisotive steeds uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen op het door Pisotive aangegeven rekeningnummer.

10.2. Een bezwaar tegen een factuur van Pisotive dient binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur gemotiveerd aan te worden gegeven. Indien dit niet binnen 14 dagen is gedaan, dan wordt de factuur geacht te zijn aanvaard door opdrachtgever.

10.3. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet tijdig of niet volledig betaalt, is opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, in verzuim en over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien opdrachtgever ook na aanmaning en de daarbij gestelde termijn voor betaling, nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Pisotive de vordering uit handen geven, in welk geval opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten.

10.4. Pisotive heeft het recht alvorens verplichtingen van zijn kant na te komen, volledige betaling en/of afdoende zekerheid voor de nakoming door de opdrachtgever te verlangen wanneer naar het oordeel van Pisotive het aannemelijk is dat opdrachtgever haar verplichtingen niet tijdig of niet volledig zal (kunnen) nakomen.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1. Pisotive en de door haar ingeschakelde adviseurs en medewerkers zijn uitsluitend aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtgever die het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de opdracht. De hiervoor bedoelde contractuele aansprakelijkheid van Pisotive en de aansprakelijkheid uit andere hoofde, is in alle gevallen beperkt tot de hoogte van het bedrag dat Pisotive voor haar werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen van opdrachtgever, dan wel tot het maximum van de in het kader van haar (beroeps en/of bedrijfs) aansprakelijkheid door haar verzekering gedekte som. Indien de opdracht langer dan een halfjaar doorloopt, wordt de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan het totaalbedrag dat Pisotive in het kader van de opdracht in de laatste zes maanden vóór het ontstaan van de schade van opdrachtgever heeft ontvangen.

11.2. Pisotive en de door haar ingeschakelde adviseurs en medewerkers zijn niet aansprakelijk voor schade die opdrachtgever of enige derde lijdt ten gevolge van de toepassing of het gebruik van de materialen en/of de resultaten van de werkzaamheden. Opdrachtgever vrijwaart Pisotive en de door Pisotive in het kader van de opdracht ingeschakelde adviseurs, medewerkers en derden voor alle in dit artikellid bedoelde schade.

11.3. De aansprakelijkheid van Pisotive wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, ontstaat slechts indien opdrachtgever Pisotive onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Pisotive ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten die Pisotive in staat stelt adequaat te reageren.

11.4. Pisotive is niet aansprakelijk voor gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade van de opdrachtgever, die het gevolg is van het niet, of niet tijdig presteren, of niet deugdelijk presteren door Pisotive.

11.5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien en voor zover sprake is van opzet en/of grove schuld van Pisotive of haar leidinggevend management.

11.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Pisotive meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen het bureau vervalt door het enkele verloop van zes (6) kalendermaanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 12 Intellectuele Eigendomsrechten

12.1. Tenzij Pisotive en opdrachtgever schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, is en blijft Pisotive volledig en exclusief rechthebbende ten aanzien van de (intellectuele) eigendomsrechten (waaronder begrepen maar niet beperkt tot: auteursrechten, persoonlijkheidsrechten, modelrechten en databankrechten) die rusten op de materialen.

12.2. Pisotive verleent aan opdrachtgever het recht om de materialen uitsluitend binnen en ten behoeve van haar eigen organisatie te gebruiken, doch slechts nadat opdrachtgever aan al haar (betalings-)verplichtingen uit hoofde van de opdracht heeft voldaan.

12.3. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pisotive is het opdrachtgever niet
toegestaan:
a) de materialen ter inzage te geven, openbaar te maken of te verveelvoudigen op welke wijze dan ook buiten de kring van personen die, binnen het kader van de opdracht, behoren tot rechtstreeks bij de opdracht betrokken medewerkers; of
b) de materialen (geheel of gedeeltelijk) te (doen) gebruiken voor het instellen van juridische claims, het voeren van gerechtelijke procedures, of voor reclame- of wervingsdoeleinden aan te wenden.

12.4. Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel is opdrachtgever een vergoeding aan Pisotive verschuldigd van € 500,- per overtreding, onverlet de mogelijkheid van Pisotive om de werkelijke schade te claimen, in het geval deze hoger is dan het hiervoor genoemde bedrag.

Artikel 13 Slotbepalingen

13.1. Partijen zullen gedurende een periode van één jaar na voltooiing van de opdracht door opdrachtgever, elkaars medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van de opdracht, niet in dienst nemen zonder schriftelijke toestemming van de andere partij.

13.2. Indien één van de partijen wordt getroffen door een situatie van overmacht in de zin van artikel 6:74 van het Burgerlijk Wetboek, dan zal deze partij daarvan onmiddellijk mededeling doen aan de andere partij. Partijen zullen vervolgens in overleg tot een redelijke oplossing trachten te komen. Indien de overmacht situatie langer dan drie (3) maanden voortduurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst middels schriftelijke kennisgeving te beëindigen. Wat al als gevolg van de opdracht gepresteerd is, wordt in geval van overmacht naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillenregeling

14.1. Nederlands recht is van toepassing op alle geschillen samenhangende met en/of voortvloeiende uit de algemene voorwaarden en/of opdrachten of overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

14.2. In geval van geschillen tussen opdrachtgever en Pisotive, zullen partijen eerst trachten het geschil in der minne te regelen. Alle geschillen die niet op minnelijke wijze kunnen worden opgelost, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de voor de vestigingsplaats van Pisotive bevoegde rechter.